Shia Yih Yiing_Garden of Lies

Shia Yih Yiing

Garden of Lies
2016
101 x 138cm
Oil on Canvas
RM 24,000